oįɘlʇɘɿ υɈ ɘb ɘįɒƨnɘm nU

terror reflejo en el espejo(1)

.nóiɔɔɘʇɿɘq ɒl ɒ oɔzonoɔ ɘT

.iɈ ɒ ƨɒiɔɒɿϱ oɈƨixɘ ɘυp ɿɘɘɿɔ ƨɘbɘυԳ

.úɈ γoƨ oγ ɘυp ƨɒƨnɘiq oƨυlɔnI

.obɒɔoviυpɘ ƨáɈƨƎ

.ƨɘv ɘm on obnɒυɔ obɘυp ɘm íυpA

.ƨɘmɿɘυb ƨɒɿɈnɘim γoɈƨɘ íυpA

.ɘɈobnávɿɘƨdo ɘɿqmɘiƧ

.obɒiƨɒmɘb obɒƨɒɿɈɘɿ ɘʜ ol ,oʜɔɘʜ ɘb ,γ obɒϱɘll ɒʜ oɈnɘmom lƎ

.ɿoįɘm ɿiviv obɘυq ɒl oγ ,obiviv ƨɒʜ ɘυp ɒbiv ɒ⅃

.ɿɘɘƨoq olɘʜnɒ ƨám ɘυp ol ƨɘ ,obɒɈnɘƨ ɿoq ƨɒb γ ƨɘnɘiɈ ɘυp ol oboT

.liɔáʇ ƨɘ on obɒl ɘɈƨɘ ɘb ɿɒɈƨƎ

.iɈ ɒiɔɒʜ ɿi ɒ ,ɿɒznɒvɒ ɒ éɔɘqmɘ ɘυp íƨA

.ƨáɿdɒƨ ol ,ɘnimɿɘɈ obnɒυɔ Y

.ɿiɈƨixɘ ɘbɘυq ƨoɿɈoƨon ɘb onυ olóƧ

.oγ éɿɘƨ Y

 

Pista si se te dificulta: un espejo para leer. psyopticnerve

Quizá te interesa:

6 comentarios en «oįɘlʇɘɿ υɈ ɘb ɘįɒƨnɘm nU»

Deja un comentario